Hniličkovi z Církvice


 

 

Hniličkovi z Církvice

 

Nejstarší alezený předek tohoto jména je Jiří Hnilička, narozený kolem roku 1640 pravděpodobně v Třebešicích. Jiří se 20.5.1668 oženil s Markétou Koutskou z Třebešic a měl s ní dva syny - Tomáše a Václava. Datum narození Tomáše bohužel neznáme, Václav se narodl 13.10.1681. Jiří Hnilička zemřel 24.2.1713.

Tomáš se 23.11.1694 oženil s Evou Horáčkovou, se kterou měl dceru Dorotu a syna Jakuba.  Tomáš zemřel před rokem 1713 a jeho manželka se podruhé provdala za Jana Kučeru ze Svaté Kateřiny (svatba byla 8.10.1713).

Dorota se narodil 31.1.1695 ve Svatém Mikuláši, později se provdala za Bernarda Řezníčka (svatba byla 19-2.1713). Jakub se narodil v Třebešicích 27-7.1698 a 20.1.1722 se oženil s Annou, dcerou Jana Krátkého z Kounic (?). Svatba proběhla v Třebešicích. Po svatbě se manželský pár přestěhoval do Církvice, kde Jakub hospodařil na svém gruntu – nynější čp. Církvice 17.

zápis svatby:

 

Se svou ženou měl tři syny:

Václav *12.8.1725

Matěj

Jakub *24.8.1729   t 1.6.1752

 

Matěj se 25.2.1750 oženil s Annou Růžičkovou a měl s ní pět dětí.

zápis o narození Václava:

 

V naší rodové linii však pokračuje nejstarší Václav. Jeho otec Jakub zemřel 21.10.1733, Václav tedy nebyl ještě plnoletý a nemohl převzít otcův grunt. Jeho matka se podruhé vdala – 17.5.1734 si vzala Matěje Krále ze Zdechovic, který na gruntu v Církvici hospodařil až do roku 1754, kdy grunt přebírá Václav Hnilička.

zápis o úmrtí Jakuba:

 

Zápis z gruntovní knihy:

 

Nyni Vaczlaw Hnilycžka

Dnes Niže Psaneho Datum, a Letta, z Vuly a Powolenim Milostiwe Vrchnosti ugal, aneb zakaupenj sobě udělal Vaczlaw Hni/licžka, Kdyžto Grund Geho Materž Skrze swau Nemožnost, Ze wicze wstawu Hospodaržyti nebyla, Z Czelym Prawem Tak gak pržedessle wižadany Byl 1754.Roku Popaustj, ato dle Gruntownj Knihy, pro sebe, Manželku swau, tež Dědicže swi, za Sumu Trhowau pu 264 Sß.

Prži Kteremžto Gruntu Role pu 72 str 1 w. 1 cž. tak gak pržedchazegicz Zapis Specificiruge se wynachazý, a Kužiwanj gest, se Patržj.

Tuto Nasledugi z te Trhowe Gruntownj Sumy/ dle Stareho Urbaru po 3 Sß. Rocžnj placzenj, ato

 

Milostiwe Wrchnostj … 130 Sß.

Po Janowj Mirženowskym dietem/ Martinowj, aponiem dczeržj Kateržinie 8. 15.

Annie ponj … 3. 37. 3 ˝

Waczlawowj Jelynkowj poDorotie Kaupilcze 1. 45

Kateržynie ponj chyboj(?) Mužj … 3. 37. 3 ˝

Petrowj Cžižkowj gehoŽenie Maržj … 2. 45.

Syrotkum po Nobl. Waczlawowj Krato/chwilowj czo on na te žiwnostj wyplatil 38

Po Jakubowj Hnilycžkowj, tež nate Žiw/nostj wypl. nynj poniem dietem … 32

Item czo Nobl. Matieg Kral Wyplatil,/ poniem wdowie, a dietem … 44

Kauf. 264 Sß

 

Nyní Václav Hnilička

Dnes níže psaného data a roku, z vůle a (s) povolením milostivé vrchnosti, ujal, aneb zakoupení sobě udělal, Václav Hnilička, když grunt jeho mateř skrze svou nemožnost, že více v stavu hospodařiti nebyla, s celým právem, tak jak předešle vyžádaný byl, roku 1754 popouští, a to dle gruntovní knihy, pro sebe, manželku svou, též dědice svoje, za sumu trhovou 264 kop (grošů).

Při kterémžto gruntu pole 72 strychů 1 věrtel 1 čtvrtec, tak jak předcházející zápis specifikuje, se nachází a k užívání patří. (tj. asi 20,6 ha = zřejmě celolán)

 

 Tuto následují z té trhové sumy dle starého urbáře po 3 kopách roční placení a to:sirotkům po ctihodném2 Václavu Kratochvílovi co on na té živnosti vyplatil 38 kop

 

Vysvětlení:

Strych (zvaný také „korec“), věrtel a čtvrtec sloužily jako jednotky plošné i objemové. Souvislost byla dána množstvím osiva (objem standardizované nádoby plné obilí), které se vyselo na odpovídající plochu. Strych = 93,6 litru, věrtel = Ľ strychu = 23,4 l, čtvrtec (jako objem „měřička“) = Ľ věrtele = 5,8 l.

 

Kromě splátek dluhů, které vázly na statku od předchozího držitele, platil nový držitel vrchnosti tzv. zákup. Na něm stojí emfyteuze (zákupní, též německé právo), tehdy platný právní systém = poddaný se nestával majitelem statku, tím zůstávala vrchnost, ale pouze si kupoval právo dědičného pachtu pro sebe a svoje potomky. Každý nový držitel se však musel znovu zakoupit.  Od celkové ceny 264 kop (zřejmě pro všechny grunty ve vesnici stejné) se odečetly dluhy všech věřitelů, které na statku vázly a co zbylo, dalo zákupní cenu (v textu nazývanou „trhová suma“).

 

Kopa = 60, tedy 250 kop = 1500 grošů míšeňských

 

Václav Hnilička se oženil s Annou z Nových Dvorů (nar. asi 1738, zemřela 16.1.1775). Podařilo se mi najít čtyři jejich děti:

 

Matěj *4.2.1760

Josef *1756 + Anna Kalvindová

Václav *3.1.1758 + Marie Němcová (přestěhoval se do Církvice čp. 29)

Kateřina *18.10.1762

 

zápis o narození Matěje:

 

zápis o úmrtí Václava:

Václav bohužel 25.2.1766 umírá a jeho pozůstalá manželka se 21.9.1766 vdává za Václava Vášu z Jakuba. Václav Váša na gruntu hospodaří až do roku 1788, kdy grunt přebírá Matěj Hnilička.

 

zápis o převzetí gruntu Matějem:

 

zápis o II.svatbě Anny Hniličkové s Václavem Vášou:

 

 

 

Matěj Hnilička se 31.8.1793 ve Veletově (vesnice u silnice Kolín-Týnec nad Labem) žení s Annou, dcerou Václava Čábelky a Doroty Benešové. Anna se narodila 3.6.1761 ve Veletově. (svatba jejích rodičů proběhla 13.2.1757, její matka se narodila 7.11.1734 Janu Benešovi a Elizabethě-Alžbětě, její otec – datum narození zatím neznám, jeho rodiče byli Jiří Čábelka a Anna)

narození Anny Čábelkové:

 

svatba Anny s Matějem Hniličkou:

 

S Matějem mají několik dětí:

 

jméno

narození

úmrtí

pozn.

Anna 3.4.1785    
Matěj 29.3.1789   25.1.1808 se oženil s Kateřinou Říhovou z Církvice
Václav 1.7.1791   naše větev
Josef 23.11.1795   manž. Anna Sodomová z Hlízova
Barbora 29.5.1800    
Kateřina 28.2.1802 28.2.1802  
Kateřina 1803    

 

Syn Josef přebírá grunt v Církvici 17, Matěj se stěhuje do čp. Církvice 10 a Václav – pokračovatel mojí větve – se stěhuje do sousední vesnice – do Svatého Jakuba, čp. 45.

 

Matěj Hnilička zemřel 6.2.1827 v Církvici čp. 53, jeho žena Anna zemřela tamtéž 27.10.1830.

 

Václav Hnilička z Jakuba

 

Václav Hnilička se poprvé oženil 2.9.1810 s Marií Růžičkovou, vdovou po Janu Růžičkovi. Marie zemřela 14.1.1837, měli spolu tři děti. Podruhé se Václav oženil s Annou Říhovou, ovdovělou Bláhovou a to 7.5.1837. S ní měl opět tři děti – mj. Vincence – pokračovatele mojí rodové větve. Anna ale 31.1.1843 umírá a Václav se žení potřetí, a to 4.2.1845 s Annou Kroupovou, která už měla nemanželského syna Jana. Se svou poslední ženou má už jen syna Václava.

 

jméno  narození jména rodičů poznámka
Václav 12.8.1802 Václav+Marie Růžičková  
Josef 1.11.1804 Václav+Marie  
Jan 19.6.1811 Václav+Marie  
       
Vincenc 13.1.1838 Václav+Anna Říhová   
Barbora 5.7.1839 Václav+Anna měla 2 nemanželské děti: Jana (1860) a Marii (1863)
Kateřina 9.5.1842 Václav+Anna  
       
Václav 27.10.1845 Václav+Anna Kroupová  
    Anna měla nemanželského syn Jana (1841)  

 

 

Václav Hnilička umírá 7.8.1864 na ochrnutí plic.

 

Pokračovatel rodové větve – Vincenc – se 13.5.1862 v Třebešicích žení s Barborou Dvořáčkovou z Chlumu u Zbýšova. Barbora se narodila 6.4.1837, jejími rodiči byli Josef Dvořáček z Chlumu a Alžběta Šimková - její rodiče Jan Šimek z Leštinky a Magdalena dcera Jana Čepka z Bílé. Rodiči Josefa Dvořáčka byli Bernard Dvořáček a Kateřina, dcera Jana Kořínka, všichni z Církvice.

 

Foto podpis Vincence:

 

 

jméno narození úmrtí poznámka
Anna 1863   15.9.1885 se provdala za Jana Svobodu
Josef 7.10.1864 3.5.1908 1.manželka Františka Hořejšová, 2.manželka Františka Jelínková
Václav 18.2.1866   5.11.1870 se oženil s Kateřinou Maláčkovou
Barbora 18.4.1873   17.5.1897 se provdala za Václava Šimůnka
Karel 14.2.1876   8.1.1900 se oženil s Antonií Wolfovou
Antonín 24.8.1881   moje větev - můj pradědeček

 

 

narození Aloisie Novotné:

 

 

narození Antonína Hniličky:

 

Jejich nejmladší syn Antonín byl mým pradědečkem. Oženil se s Antonií Novotnou, nar. 24.12.1882 v Močovicích. Jejími rodiči byli František Novotný z Jakuba a Anna Radová z Močovic. Antonie se narodila jako nemanželská, její rodiče se brali až v roce 1888 a poté spolu měli několik dalších dětí.

Této rodové linii se budu věnovat později – všichni byli evangelického vyznání, tudíž je získávání údajů komplikovanější, protože ne všechny evangelické matriky se dají nalézt v archívech.

 foto Hnilička Antonín a jeho manželka Aloisie

 

 

tabulka jejich dětí:

jméno narození úmrtí poznámka
Josef 8.3.1910 31.10.1990 1.manželka Marie Pavlíková, 2.manželka Božena Lojdová z Bobnice
Karolína 27.9.1911 2008 6.6.1936 se provdala za Stanislava Hlaváče, přestěhovali se do Rumburka
Antonín 1913 29.8.1980 oženil se s Vlastou Matouškovou
Jaroslav 1919 2000 přestěhoval se na Kladno
Miloslav 1922 18.5.1992 oženil se s Jaroslavou Mazačovou

 

 

Jejich nejstarší syn – Josef – můj děda, se nejprve oženil s Marií Pavlíkovou a narodil se jim 17.4.1931 syn Zdeněk. Dědova první manželka zemřela a on se 18.12.1943 podruhé oženil s Boženou Lojdovou z Bobnice na Nymbursku. 28.12.1946 se jim narodil syn Jaroslav – můj otec.

 

Rodu Lojdů a Najbrtů se budu věnovat v samostatné kapitole.

 

foto Josef Hnilička

 

svatební foto Josef Hnilička a Božena Lojdová

Můj strýc Zdeněk se 18.7.1953 oženil s Bohuslavou Tužilovou, se kterou měli dva syny – Zdeňka (27.1.1954) a Jiřího (11.11.1956). Zdeněk má dva syny – Pavla (1976)  a Michala (1978), Jiří má syna Jana (1982) a dceru Věru (1979). Nejmladším pokračovatelem rodu Hniličků je syn Pavla Hniličky – Prokop, který se narodil na jaře roku 2008. Prokop má ještě sestřičku Marušku, narozenou 9.11.2009.

 

 

zde je základní rodová linie Hniličků:

a pokračování: