Gruntovní kniha


 

 


Grundt aneb Statek Sedlský Mattiege  Krale

Dnes Niže Psaneho Datum a Letta z Vuly, a z Powolenim Milostiwe Wrchnostj, Ugal, a neb
Zakaupenj Sobie gest Udielal Mattieg Kral, na wegss Gmenowany Sedlsky Statek, po Nobl.
Jakubowj Hnilicžkowj Letta 1734, Kteryžto mezy Martinem Waržecžkau z gedne, a Janem
Horakem neb Praskem zdruhe Strany ležy, ato se wssym domownim Stawenim, pro sebe, tež
Manželku swau, y gako pro swe diedicže, podle Stary Gruntownj Knihy za Summu Trhowau
Dwie Stie Padesate Kop Missenskych ržkaucz … 250 Sß.

Ittem, gsaucze Hned Tenkrate za Waczlawa Kratochwile, Statek do Gruntu se wssym Zhorženy –
a z Nowu – od Milostive Wrchnosti Wystaweny, Czož k Wynahraženj Pržygiti ma … 14 Sß

Summa … 264 Sß.

Pržy kteremžto Gruntu, a neb Statku Sedlskym, dle Nowyho Rozwrženj, Nasledownj Rolle, a
pržypodlnosti se wynachazegi, a Patržegj, na Rownau Miru Prazskau Biežyczy, Pocžitage – tottiž.

1. mezy Czestama pod … 2 str. 2 wl. 1 cž.
2. Na Sspitalskym … 1 „ 3 „
3. nad Nowau Hospodau 10 „ 2 „ 1 „
4. u Lochu … 1 „ 2 „ 1 „
5. za Zahradau … 12 „ 3 „ 3 „
6. u Božych Muk … 3 „ 3 „
7. u Winicze … 5 „ 3 „
8. za Rybnikem … 2 „ 3 „
9. na Kopie … 2 „ 2 „
10.u Lochu … 5 „
11.u Lochu … 2 „
12. u Jakubsky Czesty 5 „ 2 „
13.na Lomeniczy … 2 „ 1 „ 3 „
14.u Stržessina … 4 „ 3 „ 1 „
Luk, w Lukach … 5 „ 3 „ 2 1 „
w Lukach … 1 „ 1 1 „
Zahrada pržy domie … 2 „ 2 „ 1 „
Summa 72 str. 1 w. 1 cž.
 

Ztoho Gruntu Nasledownj Danie, a Powinnosti rocžnie Pržychazegj; Tottiž.

G: Mil. Czys: Danie, a Contribuczy gak mnoho rozwrženo Bude.
Desatku. Panu Fararžy Czyrkweniczkemu.
Auroku Peniežyteho Milostiwe Wrchnostj pržy Swatym Gyržy … 1 Sß. 47 gr. 3 d.
Havle … 1 „ 47 „ 3 „

Pržediwa Panskeho Pržystj 2 Stuby a nebo za Pržadlo Platit … „ 30 gr. „

Roboty – Milostiwe Wrchnostj, ato z Cžtyrma Kusy Potahy Tyhodnie, dle Negmilostiwegss.Patentum, od Sluncze Wychodu, až do Zapadu,

Tržy dnj, y Taky w Cžas Setj, dle Potržeby 4. dnj Gezdieczy Wybegwatj, ostatnj Tržy dnj, mymo Swatkum po gednym Piessym Statecžnym Robotiržy, w Cžas Sena, Žnj, a Wotaw Sklyzenj, alle po Dwauch Statnych Posylatj, Powinen Bude;


Czo se pak Placzenj Teg Trhowy Gruntownj Summy dotycže, podle Stareho Urburu po 3 S. rocžnie
Placzeno bytj, a Patržytj ma; Totiž.


Milostiwe Wrchnostj … 149 Sß. 45 gr d.
Napadnikum po Jannowj Mirženowskym 31 Sß.
Waczlawowj Jelynkowj – po Dorotie Kaupilcze 2 „ 45 „
Mattiegowj Kralo. po Kateržynie Ženie Ssestalkowy 3 „ 45 „
Petrowj Cžižkowj, geho Ženie Maržy 2 „ 45 „
Syrotkum po Nobl: Waczlawowj Kratochwilowj, czo on nate Žiwnostj wyplatil 42 „
Jakubowj Hnilicžkowj, tež czo on natom wyplatil … 32 „


Summa 264 S.


 


překlad:
Grunt aneb Statek selský Matěje Krále

dnes níže psaného data a roku, z vůle a s povolením milostivé vrchnosti, ujal se aneb zakoupení
sobě udělal Matěj Král, na výše jmenovaný selský statek po počestném Jakubovi Hniličkovi léta
17341, kterýžto mezi Martinem Vařečkou z jedné a Janem Horákem, neboli Práškem, z druhé strany
leží2, a to se vším domovním stavením, pro sebe, též svou manželku a pro své dědice, podle staré
gruntovní knihy, za trhovou sumu řkouce dvě stě padesát kop3 míšeňských … 250 Sß

Taktéž, jsouce hned tenkráte za Václava Kratochvíla statek do základů se vším shořelý a znovu od
milostivé vrchnosti vystavěný, za což náhrada přijíti má … 14 kop

Celkem … 264 kop

Při kterémžto gruntu aneb statku selském, dle nového rozvržení, následující pole a přípolnosti se
nacházejí a patří, na rovnou míru pražskou běžící4 počítaje – totiž:

1. mezi cestami … 2 strychy 2 věrtele 1 čtvrtec

2. na špitálským … 1 2 1

3. nad novou hospodou … 10 2 1

4. u Lochu … 1 2 1 
5. za zahradou … 12 3 3

6. u božích muk 3 3

7. u vinice 5 3

8. za rybníkem 2 3

9. na Kopě 2 2

10. u Lochu 5

11. u Lochu 2

12. u Jakubské cesty 5 2

13. na Lomenici 2 1 3

14. u Střešína 4 3 1
luk, v lukách 1 1 1
zahrada u domu 2 2 1
 

 

Celkem6            72 strychů 1 věrtel 1 čtvrtec

Z toho gruntu následující daně a povinnosti ročně přicházejí, totiž:
Jeho milosti císaři daně a kontribuce jak mnoho rozvrženo bude

vysvětlivky:

1 Zřejmě v roce 1734 zemřelém
2 Řečený grunt ležel mezi grunty Martina Vařečky a Jana Horáka.
3 Kopa = 60, tedy 250 kop = 1500 grošů míšeňských
4 tj. tehdy používanou
5 Jednotky: str = strych = 0,285 ha, wl = věrtel = 1 strychu = 0,071 ha, cž = čtvrtec = 1 věrtele = 0,018 ha
6 Celkem byla výměra polí, luk a zahrad 20,6 ha, což odpovídá klasifikaci celolánu.

 

Desátku – panu faráři církvenickému
Úroku peněžitého7 – milostivé vrchnosti
na svatého Jiří     1 kopa 47 grošů 38
na svatého Havla     1 kopa 47 grošů 3
přediva panského přísti 2 štuby9 anebo za přádlo platit … 30 grošů
Roboty – milostivé vrchnosti, a to

1) se čtyřmi kusy potahu týdně, dle nejmilostivějšího patentu10, od slunce východu až do západu, tři dny a taky v čas setí, dle potřeby 4 dni jízdní odbývat
2) ostatní tři dny mimo svátků po jednom pěším statečném robotíři, v čase sena, žní a otav sklízení ale po dvou statných posílati povinen bude

 

Co se pak placení té trhové gruntovní sumy dotýká, podle starého urbáře po 3 kopách ročně placeno býti a patřiti má, totiž:
milostivé vrchnosti11 149 kop 45 grošů
následníkům po Janu Miřeňovském 31 kop
Václavu Jelínkovi – po Dorotě Koupilce 2 kopy 45 grošů
Matěji Královi – po Kateřině, ženě Šestálkově 3 kopy 45 grošů
Petru Čížkovi, jeho ženě Máří 2 kopy 45 grošů
sirotkům po zesnulém Václavu Kratochvílovi
co on na té živnosti vyplatil 42 kopy
Jakubu Hniličkovi, též co on na tom vyplatil 32 kop
 

Celkem 264 kop

vysvětlivky:

7 tzv. věčný úrok
8 O jakou drobnou minci zde šlo není z textu jasné, snad tzv. malé, nebo bílé groše.
9 Snad vřetena či svazky
10 Jedná se zřejmě o robotní patent Karla VI. z roku 1738.
11 Kromě splátek dluhů, které vázly na statku od předchozího držitele, platil nový držitel vrchnosti tzv. zákup. Na něm

stojí emfyteuze (zákupní, též německé právo), tehdy platný právní systém = poddaný se nestával majitelem statku,
tím zůstávala vrchnost, ale pouze si kupoval právo dědičného pachtu pro sebe a svoje potomky. Každý nový držitel
se však musel znovu zakoupit. Z výše uvedeného rozpisu je vidět jak se zákupní cena konstruovala: od celkové ceny
264 kop (zřejmě pro všechny grunty ve vesnici stejné) se odečetly dluhy všech věřitelů, které na statku vázly a co
zbylo, dalo zákupní cenu (v textu nazývanou „trhová suma“).

 

 

 

zápis o převzetí gruntu Václavem Hniličkou:


Nyni Vaczlaw Hnilycžka

Dnes Niže Psaneho Datum, a Letta, z Vuly, a Powolenim Milostiwe Vrchnosti ugal, aneb za
Kaupenj sobě udělal Vaczlaw Hnilicžka, Kdyžto Grund Geho Materž Skrze swau Nemožnost, Ze
wicze wstawu Hospodaržyti nebyla, Z Czelym Prawem Tak gak pržedessle wižadany Byl 1754.
Roku Popaustj, ato dle Gruntownj Knihy, pro sebe, Manželku swau, tež Dědicže swi, za Sumu
Trhowau pu 264 Sß.

Prži Kteremžto Gruntu Role pu 72 str 1 w. 1 cž. tak gak pržedchazegicz Zapis Specificiruge se
wynachazý, a Kužiwanj gest, se Patržj.

Tuto Nasledugi z te Trhowe Gruntownj Sumy dle Stareho Urbaru po 3 Sß. Rocžnj placzenj, ato
Milostiwe Wrchnostj … 130 Sß.
Po Janowj Mirženowskym dietem Martinowj, aponiem dczeržj Kateržinie 8. 15.
Annie ponj … 3. 37. 3 1
Waczlawowj Jelynkowj po Dorotie Kaupilcze 1. 45
Kateržynie ponj chyboj(?) Mužj … 3. 37. 3 1
Petrowj Cžižkowj gehoŽenie Maržj … 2. 45.
Syrotkum po Nobl. Waczlawowj Kratochwilowj czo on na te žiwnostj wyplatil 38
Po Jakubowj Hnilycžkowj, tež nate Žiwnostj wypl. nynj poniem dietem … 32
Item czo Nobl. Matieg Kral Wyplatil, poniem wdowie, a dietem … 44
Kauf. 264 Sß

Notandum
Zanechala Ona Wdowa Kralka wssech dluhuw, totiž:

Na Peniezych Na obily  Sß Gr. d. Str. w. cž.
Aurok, a Za Pržadlo … 4 5
Contribuczy za 1754. Rok … 36 48 2
Gruntownj Kopy Za 1752 Rok … 1 10
Za obily pucženy, totiž:
Gecžmena … 6 Str. 3 w. 
Pssenicze … 2 1 – 14
Hrachu … 1 2 
Item po Rozlycžnie Dluhuw, totiž:
Panu Pogiezdeczumu … 12 36
Latus 68 39 2

Latus 68 39 2
Peržinowj z Hory 7
Kratkymu …
Gecžmena 1 str, Žitta 1 str. Ninopalaj(?) 10  2
Gednomu Kamenikowj z Hory 5
Item Kratkymu z Hory Gecžmena 2
Czysopansky Maržj Gecžmena … 2
Summa wssech dluhuw … 90 kop 39 grošů 2 penízy


Natuto Gmenowanau Powinnost Zanechawa we Statku, totiž
1 Ržebiczy za
1 Ržibie Kdruhymu Roku …
2 Kusy Howiezyho Dobytka …  

 Naržadj
1 Vuz Czely wyssaczowan za
1 Pluh … 
1  Brany Dwoge …
Ržetiez Gieden … 1 15
Obily Setho na Zymu
Pssenicze …
Žitta … 8 Str 2 w ¨18
k Mlaczenj obily w Stodle
Žitta …
Giecžmena …
Pssenicze
Zohledu Tiech  welkych dluhuw gak se Statcžugie ostawa
Bez Ssaczunku
Suma Pozustalostj na Peniezych 55 kop 45 grošů

Wegmienek.

Po 1 str. Polle na Kopie, až dosmrtj Užywatj. Slowi Gieden Wiertel Hrachu, a dwa wiertele
Gecžmena Tež Každo Rocžnie 1 wiertel Hrachu a 2 w Gecžmena a Když z tiech dwauch Dczer
Respective ninegsiho Hospodarže Sestry, Swug Staw By promienitj miely dle možnostj gim we
Statku Swadbu wystrogitj dobrowolnie se uwolyl.
Stalo se na Kanczel. Waw…(?) dne 31. Decembris Roku 1754.


překlad
Nyní1 Václav Hnilička

Dnes níže psaného data a roku, z vůle a (s) povolením milostivé vrchnosti, ujal, aneb zakoupení
sobě udělal, Václav Hnilička, když grunt jeho mateř skrze svou nemožnost, že více v stavu
hospodařiti nebyla, s celým právem, tak jak předešle vyžádaný byl, roku 1754 popouští, a to dle
gruntovní knihy, pro sebe, manželku svou, též dědice svoje, za sumu trhovou 264 kop (grošů).

Při kterémžto gruntu pole 72 strychů 1 věrtel 1 čtvrtec, tak jak předcházející zápis specifikuje, se
nachází a k užívání patří. (tj. asi 20,6 ha = zřejmě celolán)

Tuto následují z té trhové sumy dle starého urbáře po 3 kopách roční placení a to:

milostivé vrchnosti … 130 kop
dětem po Janovi Miřeňovském: Martinovi, po něm dceři Kateřině 8 kop 15 grošů
po níAnně 3 k 37 g 3 1 d
Václavu Jelínkovi po Dorotě Koupilce 1 k 45 g
Kateřině po ní … muži 3 k 37 g 3 1 d
Petrovi Čížkovi jeho ženě Máří 2 k 45 g
sirotkům po ctihodném2 Václavu Kratochvílovi co on na té živnosti vyplatil 38 kop
dětem po Jakubu Hniličkovi, též co na té živnosti vyplatil 32 kop
také co ctihodný Matěj Král vyplatil, vdově a dětem po něm 44 kop
kupní cena 264 kop

Důležité

Zanechala ona vdova Králka všech dluhů, totiž:
na penězích na obilí
kop grošů den. str. v. č.

úrok a za přádlo 4 5
kontribuce za rok 1754 36 48 2
gruntovní kopy za rok 1752 1 10
Za obilí půjčené, totiž:
ječmene 6 strychů 3 věrtele3
pšenice 2 1 14 kop
hrachu 1 2
Také rozličné dluhy, totiž
panu pojízdnému 12 36
Peřinovi ...(?)
Kratkýmu …
Ječmene 1 strych, žita 1 strych. Ninopalaj(?)
Jednomu Kameníkovi z Hory
také Krátkýmu z Hory ječmene
Cizopanský Máří Ječmene … 

Suma všech dluhů … 90 kop 39 grošů 2 d

vysvětlivky:

1 Nadpis navazuje na předešlý text, popisující předchozího majitele.
2 tj. zemřelém
3 Strych (zvaný také „korec“), věrtel a čtvrtec sloužily jako jednotky plošné i objemové. Souvislost byla dána

množstvím osiva (objem standardizované nádoby plné obilí), které se vyselo na odpovídající plochu. Strych =
93,6 litru, věrtel = 1 strychu = 23,4 l, čtvrtec (jako objem „měřička“) = 1 věrtele = 5,8 l.

 


Na tuto jmenovanou povinnost/ zanechává ve statku, totiž
1 hřebici4 za 20
1 hříbě k druhému roku … 9
2 kusy hovězího dobytka … 12

Nářadí
vůz celý vyšacovaný5 za 12
pluh … 1
brány dvoje … 1 15
řetěz jeden … 30

Obilí seté na zimu6
pšenice … 8 Str 2 w
žita … 18
k mlácení obilí ve stodole Z ohledu těch
žita … 3 Ma(?) … velkých dluhů
ječmene … 3 … stačí (že) zůstává
pšenice … 2 … bez šacunku7

Suma pozůstávající na penězích
55 kop 45 grošů

 

Výměnek

Po 1 strychu pole Na Kopě až do smrti užívat. Slovy jeden věrtel hrachu a dva věrtele ječmene, též
každoročně 1 věrtel hrachu a 2 věrtele ječmene. A když z těch dvou dcer respective nynějšího
hospodáře sestry svůj stav by proměnit měly, dle možnosti jim ve statku svatbu vystrojit,
dobrovolně se uvolil.

Stalo se na kanceláři Va...(?)8 dne 31. prosince 1754

vysvětlivky:

4 Mohlo by jít o hříbě-samici, nebo snad (vzhledem k rozdílu ceny proti následujícímu řádku) i dospělou klisnu

5 tj. oceněný na

6 Zřejmě už vyseté na poli.

7 tj. obilí vyseté a k mlácení není oceněno v penězích (šacovat = ocenit)

8 Jméno úředníka, nebo místo, kde byla kancelář.